МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ» ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ

Автор(и)

  • І. А. Павленко Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Ukraine
  • О. В. Іванюшко Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(95).2021.238315

Ключові слова:

інтерни, мотиваційні чинники, спеціальність «Анестезіологія»

Анотація

Вступ. В системі вищої освіти на післядипломному рівні підготовки, формування лікаря як висококваліфікованого фахівця можливе лише при сформованому мотиваційно-ціннісному відношенні в його професійному становленні. Одним із актуальних напрямків серед наукових досліджень є вивчення мотивації професійної діяльності лікарів, аналіз життєвих цінностей і потреб, що лежать в площині трудової поведінки, виявлення чинників, які мотивують та демотивують, дослідження їх умов праці та пошук мотиваційних чинників. Процес мотивації включає створення готовності до дії, вибір спрямованості (цілей), засобів і способів дії, місця і часу дії, оцінку вірогідності успіху, формування впевненості в правильності і необхідності дій. В процесі мотивації беруть участь такі фактори: потреби, мотиви, світогляд, особливості характеру та самопозиціювання, фізичні та психічні можливості, функціональні й емоційні стани, переживання, знання про середовище та прогноз його змін.

Мета. Визначити основні мотиваційні чинники, які сприяли вибору лікарями-інтернами спеціальності «Анестезіологія». Співробітниками кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького було проведено анонімне анкетування 72 лікарів-інтернів, що проходять навчання за фахом «Анестезіологія». В анкетах пропонувалося оцінити 12 мотиваційних чинників вибору лікарями-інтернами спеціальності, які згруповані в 4 блоки.

Результати і обговорення. Аналізуючи результати дослідження можна стверджувати, що популярність і престижність спеціальності «Анестезіологія» є провідним мотивом для більшості інтернів. Мотиваційні чинники є усвідомленим внутрішнім спонуканням інтерна до активного вибору професійної діяльності, і власне, результати проведеного нами дослідження свідчать: більшість респондентів відзначаються високим рівнем професійної спрямованості, а мотиваційні чинники слугують індикатором схильності та готовності лікаря-інтерна працювати за обраним фахом. Аналіз анкетних даних показав, що мотивація вибору респондентів орієнтована на професійно-медичні цінності та спонукання особистості до здійснення лікарської діяльності і реалізацію власних мотивів.

Висновки. Вибір інтернів спеціальності «Анестезіологія» зумовлений складним поєднанням різних мотиваційних чинників, формування яких закладається під час навчання на клінічних кафедрах. Більшість респондентів мають високий рівень професійної спрямованості, що призведе в подальшому до самореалізації в обраній спеціальності.

Біографії авторів

І. А. Павленко, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО

О. В. Іванюшко, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО

Посилання

Зіменковський Б.С., Гжегоцький М.Р., Солонинко І.І., Радченко О.М., Стрільчук Л.М. Сучасні особливості парадигми медичної освіти в Україні. Медична освіта. 2018;2:61-4.

Ковальчук Л.Я. Реорганізація післядипломної освіти – важливий аспект на-ступного розвитку охорони здоров’я України. Медична освіта. 2014; 2:27-33.

Січкоріз О.Є., Павленко І.А., Іванюшко О.В. Формування мотивації у навчальному про-цесі лікарів-інтернів. В: Матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. уч. Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні. Т. 2; 2018 Трав 17-18; Тернопіль. Тернопіль: Медична освіта; 2018, с.441-2.

Єхалов В.В., Мізякіна К.В. Деякі мотиваційні моменти в форму-ванні майбутнього фахівця-невролога. Актуальні проблеми су-часної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2018;18.1(61):249-52.

Бєлка К.Ю., Кучин Ю.Л., Мельник І.В. Дистанційне навчання та оцінювання лікарів-інтернів за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» в умовах пандемії COVID-2019. Біль, знеболення та інтенсивна терапія. 2020;4(93):33-9.

Швець Н.І. Оптимізація навчального процесу у закладах післядипломної освіти. Світ медицини та біології. 2016; 3:162-4.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. Київ: Академви-дав; 2006. 352 с.

Чудакова В.П. Путівник дослідження складових мотиваційної компетент-ності: мотивів і мотивації з метою професійного самовизначення. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2019;3(74):52-61.

Борщ Ю.М. Дослідження мотиваційних компонентів забезпечення якості меддопомоги в закладі ОЗ за результатами опитування лікарів стаціо-нарних та поліклінічних відділень. В: Збірник тез доповідей 4 міжнар. на-ук.-практ. конф. студентів та молодих вчених Актуальні питання теоре-тичної та практичної медицини. Т.1; 2016 Квіт 21-22; Суми. Суми: СумДУ; 2016, с. 93.

Кочарян О.С., Фролова Є.В., Павленко В.М. Структура мотивації на-вчальної діяльності студентів: навчальний посібник. Харків: Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; 2011. 40 с.

Височина І.Л., Башкірова Н.С., Крамарчук В.В., Гайдук О.І., Чер-ниловський А.В., Єфімова Н.О., та ін. Досвід застосування пізна-вальних ігр, як методу підвищення мотивації лікарів-інтернів. Медичні перспективи. 2016;ХХІ(2.1):116-9.

Єхалов В.В., Кравець О.В. Принцип міждисциплінарної інтеграції та апріор-ної мотивації в медицині невідкладних станів. Медицина неотложных со-стояний. 2015;6(69):117-9.

Коробчанський В.О., Резуменко Ю.К., Герасименко О.І., Кателевська Н.М., Богачова О.С. Актуальні питання формування мотивації до навчання у студентів Харківського національного медичного університету. Медична освіта. 2018; 4:141-4.

Філоненко М.М. Системний аналіз процесу особистісного становлення май-бутнього лікаря. Освіта та розвиток обдарованої особистості: Серія «Пе-дагогіка» та «Психологія». 2015;1(32):17-21.

Філоненко М.М. Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря [дисертація]. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка; 2016. 425 с.

Dmytryshyn B.Y. Psychological features of forming students positive education al motivation. Problems of Modern Psychology. 2015;27:137-50.

Павленко І.А. Спеціальність сучасної медицини.В: Матеріали XVIII Міжнар. наук. Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств; 2020 Жов 1-3; Львів. Львів-Київ-Чікаго; 2020, с. 38.

Єхалов В.В.,Седінкін В.А, Халімончик В.В. Мотивації обрання майбутньої спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія».В: Зб. наук. ст, ма-теріали IV міжнар. наук.-практ. конф. Психолого-педагогічні проблеми ста-новлення сучасного фахівця; 2018 Трав 18-19; Харків. Харків: ХОГОКЗ; 2018, с.112-5.

Пилипенко М.М., Кисельова І.В., Воротинцев С.І., Дубров С.О., Кобеляць-кий Ю.Ю. Презентація української системи післядипломної освіти на кон-гресі Європейської асоціації анестезіологівEuroanesthesia-2015 у Берліні. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 2015;3(72):71-82. https://doi. org/10.25284/2519-2078.3(72).2015.84661.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер; 2011. 512 с.

Ніколаєнко О. Мотиваційні чинники студентів НМУ імені О.О. Богомоль-ця при виборі медичної спеціальності (на прикладі студентів, що навча-ються за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія»). EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: Stateand Society. 2019;3(II):112-26.

Резніченко Ю.Г., Гиря О.М., Ярцева М.О. Аналіз мотивації щодо вибору май-бутньої професії студентами-старшокурсниками педіатричного факульте-ту. В: Збірник тез наук.-практ.конф. з міжнар. участю Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу; 2018 Трав 11; Івано-Франківськ: ІФДМУ; 2018, с. 167.

Стусь В.П., Єхалов В.В., Моісеєнко М.М., Бараннік С.І., Горбун цов В.В. Фазисні ситуаційні завдання в формуванні професійної компетентності спеціаліста за фахом «Урологія». Урологія. 2017;1:91-5.

Хоботова НВ. Мотиваційні моменти у виборі студентами спеціальності «Оториноларингологія». Young Scientist. 2018;10(62):145-8.

Акентьєв С.О., Березова М.С. Значення самостійної роботи при підготовці лікарів-інтернів з фаху «Анестезіологія».В: Матеріали II Всеукр. наук. конф. (присвяченої 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара) Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Ч. 1; 2018 Жов 26-27;Дніпро. Дніпро: СПД «Охотнік»; 2018, с. 17-8.

Криськів О.І., Лазарчук Т.Б., Бабінець Л.С., Творко В.М. Складові якісної ін-тернатури з фаху «Внутрішні хвороби». Медична освіта. 2015; 3:36-8.

Січкоріз О.Є., Сизон О.О., Вольбин С.В., Рудник Т.І. Якість медичної освіти – невід’ємна складова сучасного викладача вищої медичної школи. Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ.конф. з міжнар. участю Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні. Т. 1; 2017 Трав 18-19;Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ; 2017, с. 121.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Як цитувати

Павленко, І. А., & Іванюшко, О. В. (2021). МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ» ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(95), 64–69. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(95).2021.238315

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають