Вплив рiзних методiв анестезiологiчного забезпечення ендоскопiчних трансдуоденальних оперативних втручань на вираженiсть енцефалопатiї у хворих з механiчною жовтяницею

С. В. Мельник, I. I. Тiтов, О. Л. Ткачук, Т. М. Дзвонковський

Анотація


Частота ендоскопiчних трансдуоденальних оперативних втручань невпинно зростає, що потребує перегляду i оптимiзацiї анестезiологiчного супроводу такого типу втручань. Метою роботи є встановлення впливу рiзних анестезіологiчних методик на розвиток та перебiг енцефалопатiї у хворих з механiчною жовтяницею. Матерiали, методи та результати.За допомогою психометричного тестування (тест «виходу iз лабiринту» ) встановлено , що затрати часу на виконання тесту у хворих були бiльшими в середньому у 2 ,8–2,9 рази порiвняно з групою контролю. У хворих, яким проводили загальну анестезiю в умовах з береженого спонтанного дихання, на 2 добу виявлено статистично вiрогiдне зростання часу виконання психометричного тесту на 24,1% вiдносно до операцiйного рiвня. У хворих II групи, яким застосували внутрiшньовенну анестезiю з тотальною мiорелаксацiєю та к о н т р о л ь о в а н о ю  в е н т и л я ц iє ю через ендотрахеальну трубку на другу добу зафiксовано статистично вiрогiдне зменшення часу на виконання тесту на 25,7% порiвняно з дооперацiйним рiвнем. У хворих III групи, яким проводили внутрiшньовенну анестезiю на тлi респiраторної пiдтримки в режимi SIMV, встановлено статистично вiрогiдне зменшення часу на виконання тесту на 34,1% порiвняно з дооперацiйним рiвнем. Висновки. При виконаннi ендоскопiчних трансдуоденальних оперативних втручань, пропофол-фентанiлова загальна анестезiя в умовах збереженого спонтанного дихання є небезпечною в планi стабiльностi вiтальних функцiй та загрозливою в планi посилення наявної енцефалопатiї через гiпоксично-гiперкапнiчний, а вiдтак i дисциркуляторний вплив. Найбiльш безпечною та оптимальною для ендоскопiста i анестезiолога є пропофол-фентанiлова загальна анестезiя на тлі респiраторної пiдтримки в режимi SIMV через гастро-ларингеальну трубку.


Ключові слова


анестезiологiчне забезпечення; ендоскопiчнi трансдуоденальнi оперативнi втручання; механiчна жовтяниця; пiсляоперацiйна енцефалопатія; психометричне тестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Павловський М.П. Мо жливостi i труднощi ендоскопiчного лiкування пацiєнтiв з постхолецистектомiчним синдромом /М.П. Павловський, В.I. Коломiйцев, Т.I. Шахова: тези доповiдей XXII з’їзду хiрургiв України (IV Мiжнароднi Пироговськi читання). – Вiнниця, 2010. – С. 73.

Benton A. L. A Perceptual Maze Test Sensitive to Brain Damage.// Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry.- 2003.- Vol.26.- No6.-P. 540–544. https://doi.org/10.1136/jnnp.26.6.540

Алиев Ю. Г. Миниинвазивные вмешательства в хирургическом лечении осложнений желчнокаменной болезни /Ю. Г. Алиев // Хирургия. – 2013. – No 5. – С. 73–75.

А.В. Гусев. Альтеративные эндобилиарные вмешательства при холе дохолитиазе и стенозе большого сосочка двенадцатиперстной кишки / А. В. Гусев, И. Н. Боровков, Е. В. Гусева [и др.] //Хирургия. – 2009. – No 22. – С. 22–26.

Cohen I.B., Wecsler J.S., Gaetano J.N., Benson A.A., Miller K.M., Durkalski V., Aisenberg J. Endoscopic sedation in the United States: results from a nationwide study. / Am. J. Gastroenterol., 2005; 101: 967-974. https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2006.00500.x

Gaitini L.A. Gastro-Laryngeal Tube for endoscopic retrograde cholangiopancreatography: apreliminary report / L.A. Gaitini, A. Lavi, E. Stermer / Anaesthesia. – 2010. – Vol. 65. P. 1114-1118. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.2010.06510.x

Goulson D.T. Anesthesia for gastrointestinal endoscopic procedures /D.T. Goulson, R.Y. Fragneto // Anesthesiology Clinics of North America. – 2009. – Vol. 27. – P. 71-85. https://doi.org/10.1016/j.anclin.2008.10.004

Martindale S. J. Anaesthetic considerations during endoscopic retrograde cholangiopancreatography / S. J. Martindale // Anaesthesia and Intensive Care. – 2006.– Vol. 34. – P. 475–480.

Garewal D, Powell S, Milan SJ, Nordmeyer J, Waikar P. Sedative techniques for endoscopic retrograde cholangiopancreatography// Cochrane Database Syst Rev. 2012;6:CD007274. https://doi.org/10.1002/14651858.cd007274.pub2


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(74).2016.83243

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter