Визначення характеристик уваги у студентiв

О. О. Тарабрiн, С. С. Щербаков, Д. Г. Гавриченко, Г. І. Мазуренко, О. В. Туренко, К. П. Кірпічнікова

Анотація


Мета – виявити особливостi концентрацiї та стiйкостi уваги студентiв вищих навчальних закладiв.
Матерiали та методи. Концентрацiю та стiйкiсть уваги студентiв визначали за допомогою психологiчного тест у "ЮСЕФО. Форма А".
Результати. Установлено, що високим i середнiм рiвнем концентрацiї уваги володiє лише 20 – 25 % студентiв хiмiчного факультету Одеського нацiонального унiверситету iменi I.I.Мечникова, 24% студентiв I курсу заочного вiддiлення бiологiчного факультету цього навчального закладу i 25 – 30 % студентiв I курсу денного вiддiлення медичного факультету Одеського нацiонального медичного унiверситету. У бiльшостi студентiв низький рiвень концентрацiї уваги. Високий i середнiй рiвень стiйкостi уваги виявлено у 8–22% студентiв хiмiчного факультету, 15 % студентiв бiологiчного факультету i у 15 – 27 % студентiв медичного факультету.
Висновки. Вивчення iндивiдуальних особливостей уваги та їх о б' єктивна оцiнка необхiднi при вирiшеннi багатьох практичних завдань навчальної i трудової дiяльностi. У бiльшостi студентiв рiвень концентрацiї та стiйкости уваги нижчий за середнiй, що позначається на навчаннi, а в подальшому може вiдбитися на результатах трудової дiяльностi.

Ключові слова


увага; навчання; концентрація

Повний текст:

PDF

Посилання


Дормашев Ю. Б., Романов В. Я. (1995) Психология внимания. М.: Тривола, 375 с.

Немов Р. С. (2001) Психология: Учебн.: в 3 кн. 4- е изд. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. Кн. 1 : Общие основы психологии, 688 с.

Ермолаев О. Ю., Матюрина Т. М., Меешкова Т.А. (1987) Внимание школьника. М., 80 с.

Педагогика и психология высшей школы / Под ред. С.И. Самыгина (1998). Ростов-на-Дону.: Феникс, 544 с.

Бурлачук Л.Ф. (2004) Психодиагностика: Учебн. СПб.: Питер, 351 с.

Псядло Э.М. (2012) Практикум по психологии внимания: Учеб.-метод. пособ. 2-е изд., доп. Одесса,: ВМВ, 252 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(73).2015.84137

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter