Визначення CO2-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях?

Д. О. Покришень, Б. І. Павлик, С. О. Дубров

Анотація


Високочастотна струминна вентиляцiя легень є методом вибору в мiкрохiрургiї гортанi, оскiльки вона забезпечує безперешкодний огляд структурних елементiв гортанi i може бути проведена за допомогою тонких катетерiв. Однак, не зважаючи на полiпшення оксигенацiї, елiмiнацiя СО2 може суттєво порушуватись, що зумовлює необхiднiсть ретельного монiторингу СО2-статусу пацiєнтiв. Хоча капнографiя дає достатню iнформацiю щодо ефективностi елiмiнацiї СО2, при тривалих втручаннях може виникнути необхiднiсть у визначеннi вмiсту СО2 безпосередньо в артерiальнiй кровi. Наведено результати ретроспективного аналiзу 35 пацiєнтiв, яким проводили мiкроларингохiрургiчнi втручання з приводу паралiтичного стенозу гортанi. Всi втручання виконано пiд загальною анестезiєю з використанням пiдскладкової високочастотної струминної вентиляцiї легень. Тривалiсть усiх втручань перевищувала 90 хв. Порiвняльний аналiз рiзних методiв контролю елiмiнацiї СО2 не виявив переваг аналiзу газового складу артерiальної кровi порiвняно з капнографiєю. Отриманi данi свiдчать, що неiнвазивнi методи монiторингу СО2-статусу пацiєнтiв дають змогу отримати достовiрнi данi, на пiдставi яких можна проводити ефективне налаштування параметрiв струминної вентиляцiї легень пiд час тривалих мiкрохiрургiчних втручань на гортанi.

Ключові слова


капнографiя; аналiз газового складу артерiальної кровi; мiкрохiрургiя гортанi; струминна вентиляцiя; паралiтичний стеноз гортанi

Повний текст:

PDF

Посилання


Jaquet Y. et al. (2006) Complications of different ventilation strategies in endoscopic laryngeal surgery: a 10-year review. Anesthesiology; 104:52–9. https://doi.org/10.1097/00000542-200601000-00010

Gottschalk A. et al. (1997). Capnography during jet ventilation for laryngoscopy. Anesth Analg; 85:155-9. https://doi.org/10.1097/00000539-199707000-00028

Frietsch T. et al. (2000). Intermittent capnography during high-frequency jet ventilation for prolonged rigid bronchoscopy. Acta Anaesthesiol Scand.; 44 (4):391-7. https://doi.org/10.1034/j.1399-6576.2000.440406.x

Biro P. et al. (1998). The efficiency of CO2 elimination during high-frequency jet ventilation for laryngeal microsurgery. Anesth Analg; 87:180-4. https://doi.org/10.1097/00000539-199807000-00037

Hautmann H. et al. (2000). High frequency jet ventilation in interventional fiberoptic bronchoscopy. Anesth Analg.; 90 (6): 1436-40. https://doi.org/10.1097/00000539-200006000-00034

Dhara, S.S. (2011). Jet ventilation and anaesthesia – a practical guide to understanding jet ventilation and its current applications in clinical anaesthetic practice. Australasian Anaesthesia. Invited papers and selected continuing education lectures. Ed. by R. Riley,79–92.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(70).2015.85178

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter