Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал «Pain, Anaesthesia and Intensive Care/ Біль, знеболення та інтенсивна терапія» - український (з міжнародною участю) професійний науково-практичний спеціалізований рецензований журнал,  спрямований на просування передових медичних знань та досягнень в області  анестезіології, інтенсивної терапії та надання допомоги при невідкладних станах, лікування пацієнтів у критичному стані, поєднанні мультидисциплінарних підходів в лікування поліорганної недостатотності та її профілактики.

Журнал публікує матеріали в 4 секціях: "Огляд", "Оригінальні дослідження», «Клінічна практика»,  "Новини та інформація" для лікарів - практиків і дослідників, чия діяльність пов'язана з анестезіологією та інтенсивною терапією.

Ці статті передбачають максимальну кількість корисних наукових і практичних матеріалів, що відображають кращі клінічні методи і результати досліджень, клінічної доказової бази, діагностичні алгоритми та підходи до лікуванняі профілактики критичних станів, безпеки  пацієнтів

Процес рецензування

Всі рукописи, надіслані авторами для публікації у розділи “Оригінальні дослідження”, “Огляди” та “Клінічна практика”, проходять обов'язкову процедуру незалежного рецензування двома експертами, незалежними від редакції;
• Попереднє оцінювання рукописів проводить редакція. Редактор журналу може на власний розсуд приймати рішення щодо відхилення рукопису на підставі попереднього оцінювання або допущення рукопису до рецензування;
• В процесі рецензування оцінюються наступні аспекти дослідження: оригінальність роботи, важливість отриманих результатів, коректність методології, коректність формулювання отриманих результатів, об'єктивність дискусійної частини, повнота та доречність списку використаних джерел;
• Редакція журналу на власний розсуд узгоджує позиції рецензентів щодо прийняття або відхилення рукописів. Остаточне рішення про публікацію статей приймає Вчена рада Українського науково-
практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України на основі всебічного вивчення готових до друку версій рукописів;
• Редакція забезпечує режим подвійного сліпого рецензування: автори не знають рецензентів своїх статей, рецензентам не відомі автори рукописів, які вони рецензують;
• Стандартний термін виконання рецензії — 3 тижні з моменту згоди рецензента; потенційні рецензенти можуть відмовлятися від виконання рецензій, якщо вони мають упередженість щодо предмету дослідження або з інших причин;
• Редакція обирає рецензентів для рукописів із числа авторів та читачів журналу, учасників конференцій, співорганізатором (інформаційним спонсором) яких є журнал, інших учених, компетентних у проблематиці видання;
• Одним з двох рецензентів рукопису може бути член редколегії видання, компетентний у проблематиці дослідження;
• Даючи згоду на виконання рецензії, рецензенти повинні підтвердити відсутність конфлікту інтересів щодо тематики рукопису;
• Рецензенти працюють добровільно та безоплатно; всі рецензії отримують внутрішню оцінку редакції; для авторів найбільш корисних рецензій редакція може застосовувати нематеріальні засоби заохочення;
• Рукописи, відправлені авторам на доопрацювання, після повторного подання у редакцію, проходять процедуру повторного рецензування. Рецензентами під час повторного рецензування можуть бути вчені, які рецензували початкову версію рукопису;
• Рецензування відбувається у формі закритого анкетного опитування рецензентів на сайті журналу. Експерт, який погодився дати рецензію на рукопис, заповнює коротку анкету, в якій кожний з аспектів якості дослідження оцінюється ним за 5-бальною шкалою. Крім цього, експерт може дати текстовий коментар до рукопису та/або зробити для редакції версію рукопису з запропонованими правками;
• Копії рецензій (анкет, заповнених рецензентами) надсилаються авторам електронною поштою з сайту журналу. Імена рецензентів при цьому не розкриваються;
• Редакція може (але не зобов'язана) повідомляти рецензентам своє остаточне рішення щодо публікації рецензованих ними рукописів.

Періодичність публікації

Журнал виходить щоквартально (4 рази на рік). Можливі додаткові номери в разі потреби, що не будуть входити до основної нумерації. Випуски публікуватимуться по завершенню редакційного процесу. На даний момент опцій термінової публікації, або онлайн-публікації раніше за друковану не передбачено.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Офіційний журнал Української асоціації анестезіології та інтенсивної терапії. Заснований у листопаді 1997 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ, №22531-12431ПР від 01.02.17 р.

Засновники: Громадська організація "Українська асоціація анестезіології та інтенсивної терапії" та Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (Категорія "Б") Накази МОН України №1413 від 24.10.2017; № 409 від 17.03.2020

Спеціальність ДАК: Медичні науки.

ISSN 2519-2078 (друкованої версії).

ISSN 2520-226X (онлайнової версії).

DOI: http://doi.org/10.25284/2519-2078.