Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Перевірте код УДК на сайті <a href="http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx">http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx</a>

Керівництво для авторів

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ

«PAIN, ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE / БІЛЬ, ЗНЕБОЛЕННЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ»

Журнал є науковим рецензованим українським (з міжнародною участю) виданням, спрямованим на висвітлення передових медичних знань в галузі анестезіології, інтенсивної  терапії та лікування болю, інформація, що публікується в журналі покликана підвищити професійний рівень лікарів та покращити надання допомоги пацієнтам.

Матеріали публікуються українською та англійською мовами, залежно від подання авторами.

Окрім тексту публікації подається інформація про авторів: прізвище, ім’я, по-батькові повністю, місце роботи та посада або назва навчального закладу (для студентів), робоча адреса, робочий телефон, e-mail усіх авторів, якщо авторів декілька і вони працюють у різних закладах, необхідно значками 1, 2, 3 персоніфікувати їх. Інформація подається двома мовами (українською та англійською). Для транслітерації імен власних імен слід користуватись Постановою Кабінету Міністрів № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Також необхідно надіслати фото першого за списком автора.

Також додається два резюме (українською та англійською мовами), в яких вказується повний заголовок статті, прізвища та ініціали авторів, 3-7 ключових слів чи словосполучень. Обсяг резюме — одна друкована сторінка (не більше 300 слів). Правила оформлення резюме для кожного виду публікації зазначено нижче. Обов’язково вказувати наявність чи відсутність конфлікту інтересів.

Текст набирають у редакторі Microsoft Word (будь-якої версії) гарнітурою Times New Roman, 14 пунктів, без табуляторів, переноси в словах відсутні. Усі спеціальні знаки набираються за допомогою команд «вставка/символ». Розмір аркушів 210 на 297 мм (формат А4), орієнтація книжкова. Інтервал між рядками — півтора, вирівнювання по лівому краю, поля з усіх боків по 20 мм. Назву публікації і підрозділів друкують великими літерами, жирним шрифтом.

Рисунки, таблиці, діаграми та формули мають бути включені в текст і, бажано, з ним в одному файлі, а рисунки та фотографії додатково дублюються в окремих оригінальних файлах з відповідною нумерацією. Таблиці слід створювати в редакторі Microsoft Word.

Усі таблиці нумеруються арабськими цифрами.

Назва таблиці розташовується над таблицею.

Таблиці завжди слід цитувати в тексті в послідовному порядку.

Для кожної таблиці, будь ласка, надайте підпис до таблиці (заголовок), що пояснює компоненти таблиці.

Визначте будь-який раніше опублікований матеріал, вказавши оригінальне джерело у формі посилання в кінці підпису до таблиці.

Виноски до таблиць позначаються малими літерами верхнього індексу (або зірочками для значень значущості та інших статистичних даних) і розміщуються під основним текстом таблиці.

Інші ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначаються як «рис.», нумеруються за порядком їхнього згадування в статті, назви розташовуються під ілюстративним матеріалом. Ілюстративний матеріал не повинен перевищувати 8 рисунків і таблиць.

Діаграми та графіки виконуються у форматах MS Excel чи MS Graph. Для зручності верстки до них в електронному варіанті додають вихідні дані, що використовувалися для їх побудови. Дозволяється використовувати як ілюстрації чорно-білі малюнки, виконані професійно вручну. Їх сканують і подають у форматі ЕPS. При цьому надписи та позначення мають бути чіткими і добре читатися при зменшенні зображення до розмірів журнальної колонки.

Фотографії, ехограми подаються в електронному вигляді, відскановані з роздільністю не менше 300 dpi і збережені у форматах TIFF чи JPEG. Фотографії пацієнтів подаються з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити.

Якщо рисунок чи таблиця з якихось причин (великий обсяг, несумісність з редактором Word) не можуть бути вставлені в текст, на полях навпроти місця їх бажаного розташування ставиться квадратик з номером, наприклад Табл. 1 , Рис. 2.

Математичні формули повинні бути ретельно вивірені, мають бути пронумеровані. Номер ставиться справа від формули в круглих дужках. Якщо формула займає кілька рядків, то її номер наводиться в останньому рядку.

Бібліографічний опис літературних джерел до статті (5-15 посилань) додається відповідно до рекомендацій Міжнародного Комітету Редакторів Медичних Журналів (ICMJE) стилем цитувань, прийнятим у медичних наукових журналах — у форматі Medline (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). Кількість посилань, датованих понад 10 років, має становити не більше 10 % від загальної кількості посилань.

Рукопис для публікації повинен містити: індекс УДК; два структурованих резюме (українською та англійською мовами), правила оформлення яких зазначено нижче для кожного виду матеріалів. Вся інформація, представлена в резюме повинна міститись в рукописі. Резюме не повинно включати посилання.

Вимоги до рукопису «Огляд».

Рецензійні статті слід надсилати лише після попередньої консультації з редакторами та підлягають процесу рецензування. Журнал насамперед зацікавлений в отриманні систематичних оглядів і мета-аналізів, які використовують високоякісну методологію (попередньо зареєстрований, опублікований протокол, систематичний пошук, відбір і звітність) і розглядають відповідні клінічні питання, які ще мало розглянуті або не повністю розглянуті в літературі. Ці рукописи повинні містити не більше 4000 слів і включати не більше чотирьох малюнків і таблиць і до 75 посилань. Журнал може не друкувати список посилань повністю, а надавати повний список в електронному вигляді за запитом в разі значного обсягу розділу «Список літератури».

Текст Огляду і резюме до нього повинні включати такі розділи:

 • Вступ. Включає 1 - 2 речення, що описують клінічне питання або проблему і його значення в клінічній практиці або охороні громадського здоров'я.
 • Докази отримання інформації. Слід описати джерела даних, що використовуються, в тому числі пошукові стратегії, роки пошуку та інші джерела матеріалів, такі як результат реферативного пошуку статей
 • Синтез доказів. Основні одержані дані щодо огляду клінічного питання або проблеми повинні бути об’єктивними, заснованими на фактичних даних, з високою якістю наявних доказів, що заслуговують найбільшої уваги.
 • Висновки. Висновки повинні чітко відповідати на поставлені питання, базуватись на наявних даних, а також зазначати, як лікарі повинні застосовувати представлену в огляді інформацію.

Вимоги до рукопису «Оригінальне дослідження»

Стаття повинна містити не більше 3600 слів і включати в себе не більше шести малюнків і таблиць і до 40 посилань.

Статті публікуються українською чи англійською мовами.

Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей. Так, статті, що містять результати оригінальних, експериментальних досліджень, зокрема дисертаційних, складаються з таких розділів:

 • Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначена стаття. Розділ повинен займати не більше 10 % тексту самої статті, містити невелику кількість посилань на зовнішні джерела, основна кількість яких повинна наводитись під час обговорення результатів дослідження),
 • Мета роботи. Визначити конкретну мету або питання, на вирішення якого спрямоване дослідження. Якщо вирішується більш, ніж одна мета, повинні бути вказані головна мета і тільки ключові вторинні цілі. Якщо гіпотеза була перевірена, вона повинна бути сформульована.
 • Матеріали і методи. Описати базовий дизайн дослідження, роки виконання дослідження, а також тривалість спостереження. Описати налаштування дослідження, наприклад, громада, первинна медична допомога або консультативний центр, приватні або інституційні практики, амбулаторна або госпітальна допомога. Надати характеристику пацієнтам або іншим учасникам дослідження, з їх ключовими соціодемографічними показниками. Описати стан клінічних розладів, критерії і метод відбору пацієнтів. У когортному дослідженні повинна бути вказана частка учасників, які закінчили дослідження. У інтервенційних дослідженнях слід вказати число пацієнтів, які вибули через побічні ефекти.

Повинні бути описані ключові особливості будь-яких втручань, в тому числі їх методика і тривалість. Втручання повинно бути названо його найбільш поширеним клінічним ім’ям, також слід використовувати лише міжнародні назви лікарських засобів. Схвалення етичної комісії медичного закладу та/або навчального закладу та заяву про інформовану згоду пацієнта слід надати в рукописі в даному розділі або в окремому розділі в кінці рукопису.

 • Результати і обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Слід коротко представити дані в тексті, таблиці(-ях) або цифрах. Обговорення повинне бути зосередженим на інтерпретації і значущості отриманих результатів з короткими об’єктивними коментарями, в яких зазначається ставлення до іншої роботи в цій галузі. Обговорення не повинне повторювати результати.

Основні результати дослідження повинні бути забезпечені кількісною оцінкою, в тому числі з використанням довірчих інтервалів або значень P. Для порівняльних досліджень, довірчі інтервали повинні бути пов’язані з відмінностями між групами. Якщо доречно, вказати, чи були засліплені спостерігачі груп пацієнтів, особливо для суб’єктивних вимірів. 

 • Висновки. У висновки виносьте лише ті, які безпосередньо підтвердились отриманими результатами, а також які мають значення для клінічної практики; уникайте спекуляцій і надмірного узагальнення. Вкажіть, чи потрібно додаткове дослідження, перш ніж інформація повинна бути використана в звичайних клінічних умовах і які перспективи подальших пошуків в цьому напрямку. Приділяйте рівну увагу позитивним і негативним висновкам однакової наукової значущості.

Якщо стаття містить опис експериментальних досліджень, слід зазначити, чи відповідала методика їхнього проведення Гельсінкській декларації 1975 року та її перегляду 1983 року. Необхідно повідомити, чи методи знеболення та позбавлення життя тварин, якщо такі брали участь у ваших дослідженнях, узгоджуються з «Правилами виконання робіт з використанням експериментальних тварин», затвердженими наказом МОЗ України.

Також стаття повинна містити: індекс УДК; два структурованих резюме (обсяг резюме — одна друкована сторінка - не більше 300 слів) українською та англійською мовами, з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів, 3-7 ключовими словами чи словосполученнями; резюме повинно містити ті ж рубрики, що і сама стаття: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати і обговорення», «Висновки».

Вимоги до рукопису «Клінічний випадок»

Цей рукопис повинен містити до 1200 слів, не більше двох малюнків і таблиць і до 10 посилань, резюме - 100 слів)

Сама стаття і резюме  повинні складатись з наступних розділів:

 • Вступ. Слід описати відповідну патологію і її значення в клінічній практиці або охороні громадського здоров'я. Розділ повинен займати до 10 % від загального тексту статті.
 • Опис випадку. Описують клінічний випадок, який надалі обговорюється з використанням посилань на публікації, що існують.
 • Висновки. Зазначають значення клінічного досвіду і аналізу, а також наслідки для клінічної практики.

В рубриці «Лист до редакції» обговорюється матеріал, раніше опублікований в журналі. Він не повинен посилатися на неопубліковані роботи або дані.

Зміст інших рубрик відображає їх назва.

Рукописи статей та оглядів, що надійшли в редакцію, проходять обов’язкову процедуру незалежного рецензування двома експертами, незалежними від редакції. Редакція забезпечує режим подвійного сліпого рецензування, на власний розсуд узгоджує позиції рецензентів щодо прийняття або відхилення рукописів. Рукописи, відправлені авторам на доопрацювання, після повторного подання у редакцію, проходять процедуру повторного рецензування. Остаточне рішення про публікацію статей приймає редакційна колегія журналу. Редакція залишає за собою право змінювати стиль оформлення статті, а також надавати коментарі по її суті. За потреби стаття може бути повернута авторам для доопрацювання та відповіді на запитання. Коректура авторам не надсилається, вся додрукарська підготовка проводиться редакцією за авторським оригіналом. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

Неприпустимий плагіат, автоплагіат фальсифікація матеріалів. Перевага віддається статтям з максимальним ступенем доказовості наукових та медичних результатів.

Всі автори рукописів, представлених для публікації в журналі, повинні підтвердити, що ні рукопис, ні будь-яка його частина, незалежно від мови, на якій він був спочатку написаний або опублікований, не були опубліковані або не знаходяться на розгляді для публікації в інших виданнях.

Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та з посиланням на журнал.

Редакція декларує свою відповідність нормам COPE (Committee on Publication Ethics) та інших видавничих асоціацій та рекомендацій World Association of Medical Editors (WAME)

Статті подавати на сайті журналу: http://jpaic.aaukr.org/

Статті, які не відповідають цим вимогам, не публікуються, рукописи матеріалів авторам не повертаються. Відповідальність за правильність, достовірність і точність поданої інформацію несе автор.

Контактна інформація: 067-998-12-19, e-mail sekretariat@aaukr.org

Перевірте код УДК на сайті http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx

Рекомендації EASE (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей, які повинні бути опубліковані англійською мовою:

http://www.ease.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/EASE-Guidelines_2016-Russian.pdf

Оригінальні статті

В цьому розділі публікуються оригінальні статті--дослідження, надіслані до нашого журналу

Оглядові статті

В цьому розділі публікуються статті-дослідження, базовані на інших опублікованих матеріалах або огляди міжнародних настанов, керівництв, гайдлайнів та інших подібних документів.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.