Визначення CO<sub>2</sub>-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях?

Автор(и)

  • Д. О. Покришень ДУ « Iнститут отоларингологiї iменi проф. О.С.Коломiйченка НАМН України», Київ, Україна
  • Б. І. Павлик ДУ « Iнститут отоларингологiї iменi проф. О.С.Коломiйченка НАМН України», Київ, Україна
  • С. О. Дубров Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2471-3377

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(70).2015.85178

Ключові слова:

капнографiя, аналiз газового складу артерiальної кровi, мiкрохiрургiя гортанi, струминна вентиляцiя, паралiтичний стеноз гортанi

Анотація

Високочастотна струминна вентиляцiя легень є методом вибору в мiкрохiрургiї гортанi, оскiльки вона забезпечує безперешкодний огляд структурних елементiв гортанi i може бути проведена за допомогою тонких катетерiв. Однак, не зважаючи на полiпшення оксигенацiї, елiмiнацiя СО2 може суттєво порушуватись, що зумовлює необхiднiсть ретельного монiторингу СО2-статусу пацiєнтiв. Хоча капнографiя дає достатню iнформацiю щодо ефективностi елiмiнацiї СО2, при тривалих втручаннях може виникнути необхiднiсть у визначеннi вмiсту СО2 безпосередньо в артерiальнiй кровi. Наведено результати ретроспективного аналiзу 35 пацiєнтiв, яким проводили мiкроларингохiрургiчнi втручання з приводу паралiтичного стенозу гортанi. Всi втручання виконано пiд загальною анестезiєю з використанням пiдскладкової високочастотної струминної вентиляцiї легень. Тривалiсть усiх втручань перевищувала 90 хв. Порiвняльний аналiз рiзних методiв контролю елiмiнацiї СО2 не виявив переваг аналiзу газового складу артерiальної кровi порiвняно з капнографiєю. Отриманi данi свiдчать, що неiнвазивнi методи монiторингу СО2-статусу пацiєнтiв дають змогу отримати достовiрнi данi, на пiдставi яких можна проводити ефективне налаштування параметрiв струминної вентиляцiї легень пiд час тривалих мiкрохiрургiчних втручань на гортанi.

Біографії авторів

Д. О. Покришень, ДУ « Iнститут отоларингологiї iменi проф. О.С.Коломiйченка НАМН України», Київ

Pokryshen D.O.

Б. І. Павлик, ДУ « Iнститут отоларингологiї iменi проф. О.С.Коломiйченка НАМН України», Київ

Pavlyk B.I.

С. О. Дубров, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ

Dubrov S.O.

Посилання

Jaquet Y. et al. (2006) Complications of different ventilation strategies in endoscopic laryngeal surgery: a 10-year review. Anesthesiology; 104:52–9. https://doi.org/10.1097/00000542-200601000-00010

Gottschalk A. et al. (1997). Capnography during jet ventilation for laryngoscopy. Anesth Analg; 85:155-9. https://doi.org/10.1097/00000539-199707000-00028

Frietsch T. et al. (2000). Intermittent capnography during high-frequency jet ventilation for prolonged rigid bronchoscopy. Acta Anaesthesiol Scand.; 44 (4):391-7. https://doi.org/10.1034/j.1399-6576.2000.440406.x

Biro P. et al. (1998). The efficiency of CO2 elimination during high-frequency jet ventilation for laryngeal microsurgery. Anesth Analg; 87:180-4. https://doi.org/10.1097/00000539-199807000-00037

Hautmann H. et al. (2000). High frequency jet ventilation in interventional fiberoptic bronchoscopy. Anesth Analg.; 90 (6): 1436-40. https://doi.org/10.1097/00000539-200006000-00034

Dhara, S.S. (2011). Jet ventilation and anaesthesia – a practical guide to understanding jet ventilation and its current applications in clinical anaesthetic practice. Australasian Anaesthesia. Invited papers and selected continuing education lectures. Ed. by R. Riley,79–92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-12

Як цитувати

Покришень, Д. О., Павлик, Б. І., & Дубров, С. О. (2015). Визначення CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях?. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(70), 48–52. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(70).2015.85178

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження