DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(77).2016.94295

Активність нейрон-специфічної енолази у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом на фоні корекції інфузійними розчинами

А. І. Семененко

Анотація


В статті проведений аналіз впливу окремої курсової терапії різними інфузійними розчинами на інтенсивність перебігу деструктивних змін в нейронах головного мозку за динамікою активності нейрон-специфічної енолази, що є раннім маркером ушкодження нервової тканини. Рівень нейрон-специфічної енолази у сироватці крові пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу корелює з об’ємом інфаркту головного мозку. Для ґрунтовного з’ясування наявності у інфузійних розчинів захисної дії на головний мозок при гострому порушенні мозкового кровообігу, становило інтерес дослідити вплив окремої курсової терапії різними розчинами на інтенсивність перебігу деструктивних змін в нейронах головного мозку з адинамікою нейрон-специфічної енолази. Досліджуваний ізоосмолярний 0,9% розчин NаСІ та колоїдно-ізоосмолярний розчин гідроксиетилкрохмалю 130/04 вводили внутрішньовенно крапельно в умовно ефективній дозі 2,5 мл/кг 2 р/д (5 мл/кг на добу) (визначеній в експерименті) відразу при підтвердженні діагнозу, і далі щодоби через кожні 12 годин впродовж 7-ми діб. Контрольна група пацієнтів з інфузійних розчинів отримувала лише 0,9%
NаСІ, група порівняння – 0,9% NаСІ+ гідроксиетилкрохмаль 130/04. Використання ізоосмолярного 0,9% розчину NaCl протягом 7-ми днів у хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом додатково до стандартної терапії сприяє статистично вірогідному підвищенню активності нейрон-специфічної енолази на сьому добу інсульту, що пов’язано зі збільшенням некротизованої тканини у зоні ішемії головного мозку. Інфузійна терапія пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом ізоосмолярним 0,9% розчином NaCl + колоїдно-ізоосмолярний розчин гідроксиетилкрохмалю 130/04, на фоні стандартної терапії, супроводжувалась достовірним зниженням нейрон-специфічної енолази в порівнянні з контрольною групою, що вказує на наявність у гідроксиетилкрохмалю 130/04 коригувального впливу на динаміку процесів нейрональної смерті при гострому порушенні мозкового кровообігу. Можливий механізм протекторного ефекту гідроксиетилкрохмалю 130/04 при гострому порушенні мозкового кровообігу реалізується за рахунок покращення перфузії пенумбри, розкриття колатералей, ендотеліопротекторних властивостей.


Ключові слова


гостре порушення мозкового кровообігу; 0,9% розчин NaCl; гідроксиетилкрохмаль 130/04; нейрон-специфічна енолаза

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимова А. В., Крупаткин А. И., Сидоров В. В. и др. Особенности состояния микроциркуляции в пациентов с острым ишемического инсультом и хронической ишемией головного мозга // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. – 2015. – No3. – С. 27-32. https://doi.org/10.17116/jnevro20151153227-32

Бокатуєва В.В. Клінічні особливості кардіоемболічного інсульту в залежності від його кінця / В.В. Бокатуєва // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т.23, No1(82). – С. 17–22.

Гончар И.А. Прогрессирующий ишемический инсульт: патогенетические механизмы развития / И.А. Гончар // Здравоохранение (Минск). – 2012. – No10. – С. 55–59.

Григорьев Е. В., Вавин Г. В., Гришанова Т. Г. и др. Нейронспецифические белки – маркеры энцефалопатии при тяжелой сочетанно й травме // Медицина неотложных состояний. – 2010. – No2 (27). – С.72-76.

Зозуля И.С. Мозговой инсульт: настоящее и перспективы / И.С. Зозуля, А.И. Зозуля // Экстренная медицина. – 2014. – No4(12). – С. 8–14.

Лінська Г.В. Клініко-гемодинамічні особливості різних підтипів ішемічного інсульту у гострому періоді / Г.В. Лінська // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т.23, No2(83). – С. 6–12.

Пискунов А. К. Биомаркеры нейровоспаления / А. К. Пискунов // Нейрохимия. – 2010. – Т. 27, No 1. – С. 63-73.

Титова Ю.В., Петриков С.С., Солодов А.А. и др. Влияние ГЭК 130/0,4/9:1 на внутричерепное давление, мозговой кровоток, оксигенацию и метаболизм головного мозга у больных с церебраль ным ангиоспазмом // Анестезиология и реаниматология. – 2012. – No4. – С. 63–68.

Nagaraja T. N., Keenan K. A., Aryal M. P. et al. Extravasation into brain and subsequent spread beyond the ischemic core of a magnetic resonance contrast agent following a step-down infusion protocol in acute cerebral ischemia // Fluids Barriers CNS. – 2014. – Vol. 11. – No1. – Р. 11-21. https://doi.org/10.1186/2045-8118-11-21

James D. Geyer, Camilo R. Gomez. Stroke. A practical approach – Lippincott Williams & Wilkins, 2009. – 361 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter