Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
  • Перевірте код УДК на сайті <a href="http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx">http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx</a>

Керівництво для авторів

Умови публікації в журналі «pain, anaesthesia and intensive care / Біль, знеболення та інтенсивна терапія»

 

       Журнал є науковим рецензованим українським (з міжнародною участю) виданням,

спрямованим на висвітлення передових медичних знань в галузі анестезіології,

інтенсивної терапії та лікування болю, інформація, що публікується в журналі покликана

підвищити професійний рівень лікарів та покращити надання допомоги пацієнтам.

       Матеріали публікуються українською, англійською та російською мовами,

залежно від подання авторами.

       Окрім тексту публікації подається інформація про авторів: прізвище, ім’я, по

батькові повністю, місце роботи та посада або назва навчального закладу (для

студентів), робоча адреса, робочий телефон, e-mail усіх авторів, якщо авторів декілька

і вони працюють у різних закладах, необхідно значками 1, 2, 3 персоніфікувати їх.

Інформація подається трьома мовами (українською, російською, англійською). Для

транслітерації імен власних імен слід користуватись Постановою Кабінету Міністрів

No 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту

латиницею». Також необхідно надіслати фото першого за списком автора, якщо в статті

двоє авторів, надсилаються дві фотокартки. Для колективної статті обов’язкові підписи

всіх авторів (електронні підписи).

       Також додається три резюме (українською, російською та англійською мовами), в

яких вказується повний заголовок статті, прізвища та ініціали авторів, 3–7 ключових

слів чи словосполучень. Обсяг резюме — одна друкована сторінка (не більше 300

слів). Правила оформлення резюме для кожного виду публікації зазначено нижче.

       Обов’язково вказувати наявність чи відсутність конфлікту інтересів.

 

Текст

       Текст набирають у редакторі Microsoft Word (будь-якої версії) гарнітурою Times

New Roman, 14 пунктів, без табуляторів, переноси в словах відсутні. Усі спеціальні

знаки набираються за допомогою команд «вставка/символ». Розмір аркушів 210 на

297 мм (формат А4), орієнтація книжкова. Інтервал між рядками — півтора,

вирівнювання по лівому краю, поля з усіх боків по 20 мм. Назву публікації і підрозділів

друкують великими літерами, жирним шрифтом.

       Рисунки, таблиці, діаграми та формули мають бути включені в текст і, бажано, з ним

в одному файлі, а рисунки та фотографії додатково дублюються в окремих оригінальних

файлах з відповідною нумерацією. Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word.

Кожна таблиця повинна мати заголовок і порядковий номер.

       Інші ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки

тощо) позначаються як «рис.» та нумеруються за порядком їхнього згадування в статті.

Ілюстративний матеріал не повинен перевищувати 8 рисунків і таблиць.

 

Діаграми та графіки

       Діаграми та графіки виконуються у форматах MS Excel чи MS Graph. Для зручності

верстки до них в електронному варіанті додають вихідні дані, що використовувалися

для їх побудови. Дозволяється використовувати як ілюстрації чорно-білі малюнки,

виконані професійно вручну. Їх сканують і подають у форматі ЕPS. При цьому надписи

та позначення мають бути чіткими і добре читатися при зменшенні зображення до

розмірів журнальної колонки.

 

Фотографії, ехограми

       Фотографії, ехограми подаються в електронному вигляді, відскановані з

роздільністю не менше 300 dpi і збережені у форматах TIFF чи JPEG. Фотографії

авторів мають бути максимальних розмірів і не менш ніж 3 х 4 см. Фотографії пацієнтів

подаються з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого

неможливо було встановити.

       Якщо рисунок чи таблиця з якихось причин (великий обсяг, несумісність з

редактором Word) не можуть бути вставлені в текст, на полях навпроти місця їх

бажаного розташування ставиться квадратик з номером, наприклад Табл. 1 , Рис. 2.

 

Математичні формули

       Математичні формули повинні бути ретельно вивірені, мають бути пронумеровані.

Номер ставиться справа від формули в круглих дужках. Якщо формула займає кілька

рядків, то її номер наводиться в останньому рядку.

 

Бібліографічний опис літературних джерел

       Бібліографічний опис літературних джерел до статті (5–15 посилань) додається

відповідно до рекомендацій Міжнародного Комітету Редакторів Медичних Журналів

(ICMJE) стилем цитувань, прийнятим у медичних наукових журналах — у форматі

Medline (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). Кількість посилань,

датованих понад 10 років, має становити не більше 10% від загальної кількості

посилань.

       Рукопис для публікації повинен містити: індекс УДК; три структурованих резюме

(українською, російською та англійською мовами), правила оформлення яких зазначено

нижче для кожного виду матеріалів. Вся інформація, представлена в резюме повинна

міститись в рукописі. Резюме не повинно включати посилання.

 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ «ОГЛЯД»

       Огляд повинен висвітлювати тему анестезіологічного спрямування, що має важливе

значення для лікарів та клінічних дослідників.

       Ці рукописи повинні містити не більше 4000 слів і включати не більше чотирьох

малюнків і таблиць і до 120 посилань.

       Текст Огляду і резюме до нього повинні включати такі розділи:

       • Вступ. Включає 1–2 речення, що описують клінічне питання або проблему і його

значення в клінічній практиці або охороні громадського здоров’я.

       • Докази отримання інформації. Слід опис ати джерела даних, що

використовуються, в тому числі пошукові стратегії, роки пошуку та інші джерела

матеріалів, такі як результат реферативного пошуку статей

       • Синтез доказів. Основні одержані дані щодо огляду клінічного питання або

проблеми повинні бути об’єктивними, заснованими на фактичних даних, з високою

якістю наявних доказів, що заслуговують найбільшої уваги.

       • Висновки. Висновки повинні чітко відповідати на поставлені питання, базуватись

на наявних даних, а також зазначати, як лікарі повинні застосовувати представлену в

огляді інформацію.

 

 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ «ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»

       Стаття повинна містити не більше 3600 слів і включати в себе не більше шести

малюнків і таблиць і до 40 посилань.

       Статті публікуються українською, чи англійською, чи російською мовами. У разі

публікації статті англійською чи російською мовою, вона повинна мати розширене

резюме українською.

       Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для

наукових статей. Так, статті, що містять результати оригінальних, експериментальних

досліджень, зокрема дисертаційних, складаються з таких розділів:

       • Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими

науковими чи практичними завданнями. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких

започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення

нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначена

стаття. Розділ повинен займати не більше 10% тексту самої статті, містити невелику

кількість посилань на зовнішні джерела, основна кількість яких повинна наводитись

під час обговорення результатів дослідження),

       • Мета роботи. Визначити конкретну мету або питання, на вирішення якого

спрямоване дослідження. Якщо вирішується більш, ніж одна мета, повинні бути вказані

головна мета і тільки ключові вторинні цілі. Якщо гіпотеза була перевірена, вона

повинна бути сформульована.

       • Матеріали і методи. Описати базовий дизайн дослідження, роки виконання

дослідження, а також тривалість спостереження. Описати налаштування дослідження,

наприклад, громада, первинна медична допомога або консультативний центр, приватні

або інституційні практики, амбулаторна або госпітальна допомога. Надати

характеристику пацієнтам або іншим учасникам дослідження, з їх ключовими

соціодемографічними показниками. Описати стан клінічних розладів, критерії і метод

відбору пацієнтів. У когортному дослідженні повинна бути вказана частка учасників,

які закінчили дослідження. У інтервенційних дослідженнях слід вказати число пацієнтів,

які вибули з-за побічних ефектів.

       Повинні бути описані ключові особливості будь-яких втручань, в тому числі їх метод

і тривалість. Втручання повинно бути названо його найбільш поширеним клінічним

ім’ям, також слід використовувати лише непатентовані назви лікарських засобів.

       • Результати і обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з повним

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Слід коротко представити дані в тексті,

таблиці(ях) або цифрах. Обговорення повинно бути зосереджено на інтерпретації і

значущості отриманих результатів з короткими об’єктивними коментарями, в яких

зазначається ставлення до іншої роботи в цій галузі. Обговорення не повинно

повторювати результати.

       Основні результати дослідження повинні бути забезпечені кількісною оцінкою, в

тому числі з використанням довірчих інтервалів або значень P. Для порівняльних

досліджень, довірчі інтервали повинні бути пов’язані з відмінностями між групами.

Якщо доречно, вказати, чи були засліплені спостерігачі груп пацієнтів, особливо для

суб’єктивних вимірів.

       • Висновки. У висновки виносьте лише ті, які безпосередньо підтвердились

отриманими результатами, а також які мають значення для клінічної практики; уникайте

спекуляцій і надмірного узагальнення. Вкажіть, чи потрібно додаткове дослідження,

перш ніж інформація повинна бути використана в звичайних клінічних умовах і які

перспективи подальших пошуків у цьому напрямі. Приділяйте рівну увагу позитивним

і негативним висновкам однакової наукової значущості.

       Якщо стаття містить опис експериментальних досліджень, слід зазначити, чи

відповідала методика їхнього проведення Гельсінкській декларації 1975 року та її

перегляду 1983 року. Необхідно повідомити, чи методи знеболення та позбавлення

життя тварин, якщо такі брали участь у ваших дослідженнях, узгоджуються з

«Правилами виконання робіт з використанням експериментальних тварин»,

затвердженими наказом МОЗ України.

       Також стаття повинна містити: індекс УДК; три структурованих резюме (обсяг

резюме — одна друкована сторінка - не більше 300 слів) українською, російською та

англійською мовами, з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів,

3–7 ключовими словами чи словосполученнями; резюме повинно містити ті ж рубрики,

що і сама стаття: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати і

обговорення», «Висновки».

 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ «КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК»

       Цей рукопис повинен містити до 1200 слів, не більше двох малюнків і таблиць і до

10 посилань, резюме – 100 слів)

       Сама стаття і резюме повинні складатись з наступних розділів:

       • Вступ. Слід описати відповідну патологію і її значення в клінічній практиці або

охороні громадського здоров’я. Розділ повинен займати до 10% від загального тексту

статті.

       • Опис випадку. Описують клінічний випадок, який надалі обговорюється з

використанням посилань на існуючі публікації.

       • Висновки. Зазначають значення клінічного досвіду і аналізу, а також наслідки

для клінічної практики.

       В рубриці «Лист до редакції» обговорюється матеріал, раніше опублікований в

журналі. Він не повинен посилатися на неопубліковані роботи або дані.

       Зміст інших рубрик відображає їх назва.

       Рукописи статей та оглядів, що надійшли в редакцію, проходять обов’язкову

процедуру незалежного рецензування двома експертами, незалежними від редакції.

Редакція забезпечує режим подвійного сліпого рецензування, на власний розсуд

узгоджує позиції рецензентів щодо прийняття або відхилення рукописів. Рукописи,

відправлені авторам на доопрацювання, після повторного подання у редакцію,

проходять процедуру повторного рецензування. Остаточне рішення про публікацію

статей приймає редакційна колегія журналу. Редакція залишає за собою право

змінювати стиль оформлення статті, а також надавати коментарі по її суті. За потреби

стаття може бути повернута авторам для доопрацювання та відповіді на запитання.

Коректура авторам не надсилається, вся додрукарська підготовка проводиться

редакцією за авторським оригіналом. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

       Неприпустимий плагіат, фальсифікація матеріалів. Перевага віддається статтям з

максимальним ступенем доказовості наукових та медичних результатів.

       Всі автори рукописів, представлених для публікації в журналі, повинні підтвердити,

що ні рукопис, ні будь-яка його частина, незалежно від мови, на якій він був спочатку

написаний або опублікований, не були опубліковані або не знаходяться на розгляді для

публікації в інших виданнях.

       Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та з посиланням на

журнал.

       Редакція декларує свою відповідність нормам COPE (Committee on Publication

Ethics) та інших видавничих асоціацій та рекомендацій World Association of Medical

Editors (WAME).

       Статті надсилати на електронну адресу: aaukr@aaukr.org, у разі подання матеріалів

для друку і на паперовому носії – також на адресу: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний,

14–20, Київська міська клінічна лікарня No17, редакція журналу «БІЛЬ,

ЗНЕБОЛЕННЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ».

       Статті, які не відповідають цим вимогам, не публікуються, рукописи матеріалів

авторам не повертаються. Відповідальність за правильність, достовірність і точність

поданої інформацію несе автор.

       Контактні телефони: 044-529-24-72, e-mail: aaukr@aaukr.org

 

Перевірте код УДК на сайті http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx

Рекомендації EASE (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей, які повинні бути опубліковані англійською мовою:

http://www.ease.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/EASE-Guidelines_2016-Russian.pdf

Оригінальні статті

В цьому розділі публікуються оригінальні статті--дослідження, надіслані до нашого журналу

Оглядові статті

В цьому розділі публікуються статті-дослідження, базовані на інших опублікованих матеріалах або огляди міжнародних настанов, керівництв, гайдлайнів та інших подібних документів.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.